Benaming Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS
Rechtsvorm Feitelijke Vereniging
Zetel Martelarenstraat, 181  – B 1801 Vilvoorde
Voorwerp akte Statuten

Statuten: Versie 15 Feb 2016

HOOFDSTUK 1 : Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1

De Feitelijke Vereniging draagt de naam “Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS
De zetel van de vereniging is gevestigd te Martelarenstraat 181  – B 1801 Vilvoorde. De Raad van Bestuur is bevoegd om de zetel van de vereniging te verplaatsen
Onder impuls van de “Briefingclub OOffr 6TTr” werd op 19 april 1991 de “Vriendenkring  6TTr” opgericht. Eerstgenoemde club nam het peterschap waar over deze kring. Ingevolge de verschillende reorganisaties van Defensie wordt de vereniging sinds de Algemene Vergadering van 29 maart 2003  “Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS” genoemd
De vereniging “Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS” heeft tot doel de geest van samenwerking en de onderlinge kameraadschap eigen aan 6TTr te behouden en te  bevorderen. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel helpen realiseren, zoals het organiseren van bijeenkomsten van haar leden ( Herfsttreffen, groepsreizen,  … )
De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden
De voertaal van de vereniging is het Nederlands

HOOFDSTUK 2: Leden en hun bijdragen

Artikel 2

Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van twintig
Alle militairen die tot 6TTr, 6 Gp CIS of Cie Ops TrISch-6TTr behoren of behoord hebben kunnen tot de kring toetreden
De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe kandidaat-leden
Op voorstel van het bestuur en mits goedkeuring van de Algemene Vergadering kunnen ereleden benoemd worden

Artikel 3

De verplichte jaarlijkse bijdrage ( lidgeld ) wordt door de Raad van Bestuur bepaald op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Het lidgeld moet vereffend worden vóór 31 maart van het lopend jaar. Storting van het lidgeld geldt als bewijs van lidmaatschap

HOOFDSTUK 3: Aanvaarding en verlies lidmaatschap

Artikel 4

Elk lid kan, zonder opgave van enige reden, ontslag nemen. Een schriftelijke mededeling hiervan volstaat
Het lidmaatschap wordt verloren bij ontstentenis van betaling of bij beslissing van de Raad van Bestuur bij grove schendingen t.o.v. de doelstelling van de kring, en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

HOOFDSTUK 4: Algemene Vergadering

Artikel 5

De Algemene Vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen in het eerste quadrimester op de plaats en de datum die door de oproepingsbrief worden aangeduid
Deze oproeping geschiedt bij omzendbrief. Deze zal minstens vier weken vóór de Algemene Vergadering verstuurd worden met vermelding van de dagorde en de openstaande bestuursplaatsen
Elk lid kan, tot twee weken vóór de voorziene datum, schriftelijk voorstellen indienen die in de dagorde zullen opgenomen worden. Tot één uur vóór de Algemene Vergadering kan hij zijn kandidatuur voor een bestuursplaats schriftelijk indienen bij het Bestuur
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden in orde met hun lidgeld, inclusief de bestuursleden. Deze hebben allen stemrecht
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de vicevoorzitter; indien beiden belet zijn zal de Algemene Vergadering in haar schoot een lid aanstellen om de vergadering voor te zitten. De beslissingen van de Algemene Vergadering, inclusief het stemmenverloop, worden genoteerd in het Verslag van de Vergadering, opgesteld door de secretaris en ondertekend door de leden die als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Minstens 40 stemgerechtigde leden dienen persoonlijk aanwezig te zijn om geldig te kunnen beslissen
Tot de normale beslissingen behoren : goedkeuring van het jaarverslag opgesteld door het Bestuur, decharge van het Bestuur,  bevestiging van de voorgelegde plannen, bepaling van het lidgeld voor het volgende jaar, aanduiding van twee controleurs van de rekeningen, verkiezing van het Bestuur en zo nodig het wijzigen van de statuten
De verkiezing van het Bestuur wordt voorgezeten door de niet ontslagnemende voorzitter of vicevoorzitter. Op de Algemene Vergadering worden kandidaten verkozen  voor bestuursplaatsen; de bestuursfuncties zelf worden door de Raad van Bestuur later intern verdeeld onder de verkozenen op de eerstvolgende bestuursvergadering
De stemming geschiedt bij handopsteking van de aanwezige stemgerechtigde leden, of bij geheime stemming indien er een lid om vraagt. Er kan met volmacht gestemd worden; elk stemgerechtigd lid kan over één volmacht beschikken. Bij een persoonsgebonden materie moet de stemming steeds geheim geschieden
Een bijzondere Algemene Vergadering kan eveneens bijeengeroepen worden door het Bestuur telkens het belang van de vereniging het vergt of wanneer minstens 1/5 van de leden erom vraagt

HOOFDSTUK 5: Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur

Artikel 6

De vereniging wordt beheerd door een onbezoldigde Raad van Bestuur, die samengesteld is uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en zes bestuursleden – commissarissen. De bestuursleden worden verkozen door de Algemene Vergadering
Voor elke bestuurshandeling die rechtstreeks te maken heeft met de 6 Gp CIS treden de Korpscommandant, de Korpsadjudant en de Korpskorporaal - of hun afgevaardigde - automatisch als bestuurslid op.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vriendenkring naar buiten toe, oefent alle bevoegdheden uit en neemt alle beslissingen, behalve deze die voorbehouden worden aan de Algemene Vergadering. Het Bestuur beheert het vermogen en de gelden van de kring.
Idealiter is er in de Raad van Bestuur een evenwicht naar personeelscategorie, graad, geslacht en leeftijd.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur kunnen er maximaal twee bestuursleden gecoöpteerd worden, zonder evenwel het maximaal aantal van twaalf bestuursleden te overschrijden. Raadgevende leden kunnen het Bestuur tijdelijk aanvullen
Het bekleden van een politiek mandaat is niet verenigbaar met een mandaat als bestuurslid

Artikel 7

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van de voorzitter of - bij diens ontstentenis - van de vicevoorzitter, bij een minimale aanwezigheid van 50 % van de bestuursleden en bij een gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend
Er kan niet bij volmacht gestemd worden in de Raad van Bestuur
Bij een persoonsgebonden materie mag de betrokkene niet meestemmen
Het mandaat van bestuurder duurt drie jaar

Artikel 8

De functie van voorzitter, secretaris en schatbewaarder zijn onderling niet cumuleerbaar. Alleen de vicevoorzitter kan tevens belast worden met een andere functie

Artikel 9

Een bestuurslid kan bij gewone meerderheid door de overige bestuursleden geschorst worden tot de volgende Algemene Vergadering

Artikel 10

De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder maken het Dagelijks Bestuur uit. Hun beslissingen moeten steeds bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur

Artikel 11

De vereniging wordt gebonden door de handtekening van de voorzitter, tesamen met deze van de secretaris en/of de schatbewaarder

Artikel 12

De ambtsbeëindiging van een bestuurslid geschiedt bij het einde van zijn mandaat waarvoor hij werd verkozen, door vroegtijdig vrijwillig ontslag of bij beslissing van de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 der stemmen; eventueel blijft hij dan gewoon lid. Bij het einde van zijn mandaat kan een bestuurslid zich herverkiesbaar stellen. In principe worden de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig vervangen. Er dient te worden op toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur

HOOFDSTUK 6: Begroting en Rekeningen

Artikel 13

Het boekhoudkundig jaar van de vereniging loopt van 01 januari tot 31 december van ieder jaar
Elk jaar, tijdens de Algemene Vergadering, zal de boekhouding ter controle en nazicht ter beschikking gesteld worden van twee niet-bestuursleden kasverificateurs gekozen uit de Algemene Vergadering

Artikel 14

De lidgelden, giften en andere vormen van inkomsten zullen slechts aangewend kunnen worden in het kader van de doelstelling van de Vriendenkring
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, tenzij om onkosten van vertegenwoordiging van de Vriendenkring t.o.v. derden te dekken
Leningen worden niet toegestaan

HOOFDSTUK 7: Huishoudelijk Reglement

Artikel 15

De Raad van Bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op dat de statuten preciseert en aanvult. Dit Huishoudelijk Reglement regelt de interne werking van de vereniging
De wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en dit met een absolute meerderheid der stemmen

HOOFDSTUK 8: Wijziging aan de Statuten

Artikel 16

Een wijziging aan de statuten kan worden voorgesteld door de Raad van Bestuur of door minstens 1/5 van de leden die op de jaarlijkse ledenlijst fungeren
Dergelijk voorstel tot wijziging zal aan de leden ter kennis gebracht worden tenminste vier weken vóór de Algemene Vergadering die over het voorstel uitspraak zal doen, met inachtneming van de in artikel 5 voorgeschreven regels

HOOFDSTUK 9: Ontbinding – Vereffening en besteding der goederen

Artikel 17

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering, waarbij ten minste 2/3 van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met een meerderheid van minstens 4/5 van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen
De vereffening zal geschieden door de vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding van de vereniging besluiten
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal het actief, na aanzuivering van het passief, worden overgemaakt aan een goed doel bepaald door de Raad van Bestuur
Het vermogen van de vereniging is een gemeenschappelijk vermogen dat toebehoort aan de gemeenschap van personen die hebben bijgedragen tot diens opbouw. Dit heeft tot gevolg dat geen enkel lid een eigendomsrecht kan laten gelden

HOOFDSTUK 10: Onvoorziene gevallen

Artikel 18

Alle voorschriften van de statuten die tegenstrijdig zouden zijn of worden met de wetgeving inzake verenigingen dienen als ongeldig te worden beschouwd, zonder dat daarom onderhavige akte als nietig dient te worden aanzien
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in de statuten is voorzien dient men zich te schikken naar het Huishoudelijk Reglement. Voor het overige dient verwezen naar de wetgeving inzake verenigingen

 

Voor eensluidend afschrift :

De Voorzitter,

De Secretaris,

O/ Voorzitter