Index

Korte Historiek 6TTr

Algemeen

In het Belgische leger werden er lessen getrokken uit de grote veldslagen van de 19°eeuw met als gevolg dat er in oktober 1865 een eerste afdeling Telegrafisten werd opgericht.

Deze afdeling werd toegevoegd aan het Genieregiment van de Versterkte Vesting Antwerpen. Zij was belast met de uitbating van de lijntelegrafie in de vesting. Door uitbreiding van het gebruik van de telegrafie naar het Veldleger, groeide deze sectie en werd in 1868 een compagnie.

In de volgende jaren werden vele transmissiemiddelen beproefd, vanaf 1898 werd gebruik gemaakt van postduiven en vanaf 1903 werden er proeven uitgevoerd met de radiotelegrafie.

Bij de mobilisatie in augustus 1914 beschikte elke divisie over een sectie telegrafie. Voor het ganse Belgische leger beschikte men slechts over drie radiozenders De vier jaar lange stellingoorlog aan de IJzer vereiste steeds meer en betere transmissies en in 1918 beschikte men per divisie reeds over een Compagnie Telegrafie (Cie TG) en een Peloton Radiotelegrafie (Pl Radio-Tg).

Op 15 mei 1920 werd het Korps der Transmissietroepen opgericht, het was echter nog altijd een onderdeel van de Genietroepen. Het omvatte de telegrafisten, de radiotelegrafisten, en de militaire duivenhokken.

Einde der jaren dertig, op de drempel van de Tweede Wereldoorlog bestaat het Regiment der Transmissietroepen uit een Bataljon Telegrafie, een Bataljon Radiotelegrafie, een Gemengd Bataljon, een Transmissieschool, een Compagnie Militaire Duivenhokken en een Compagnie Depot. Het Regiment telde bij de grote reorganisatie van september 1939, twintigduizend manschappen.

Deze reorganisatie was ook de geboortedatum van de verschillende Transmissie-eenheden, zo werd 6TTr de transmissie-eenheid van de 6° Divisie.

6TTr voor 28 mei 1940

Bij de grote reorganisatie, in september 1939, wordt het bestaande Regiment der Transmissietroepen opgesplitst in een hele reeks nieuwe eenheden. Zo krijgt elke divisie in eerste lijn een Bataljon Transmissie toegewezen, en zo ontstaat het 6 TTr dat dus deel zal uitmaken van de 6 Infanterie Divisie. 6 TTr bestaat uit een Staf, een Compagnie Telegrafisten en een Compagnie Radiotelegrafisten.

Tot 25 mei 1940 is de bevelhebber Kapitein-commandant van de Reserve DUTORDOIR.

Vanaf 25 mei tot de capitulatie op 28 mei, voert 1°Luitenant Pappaert,. komende van de TTr van het 4 Legerkorps, het bevel.

6TTr als onafhankelijke Compagnie

Als gevolg van de reorganisatie van het Belgische leger naar Amerikaanse normen en de oprichting van de 16° Pantser-Divisie wordt 6 TTr op 21 mei 1951, als de Compagnie Transmissies van de Divisie, opgericht in de Tabora-kazerne te AKEN. Zijn eerste commandant was de Kapitein J. VAN DER AUWERA

2 en 4 TTR leverden het nodige kader Officieren en Onderofficieren bij de oprichting van de 6 Cie TTR.

Op 23 september 1951 wordt de eenheid overgeplaatst naar het Kwartier Diksmuide en het Schloss te Bensberg bij Keulen.

Gezien de 6Cie TTR een eenheid was behorende tot het HK van de 16 Pantser Divisie droeg de eenheid vanaf 1952 de zwarte muts.

1960 was een opmerkelijk jaar voor de Transmissietroepen. Door een koninklijk besluit van 25 augustus 1960 werden de Transmissietroepen een onafhankelijk wapen.

Vanaf dan dragen de TTr’s niet meer de kleuren van het geniewapen, doch de kleuren van de vroegere signaalvlaggen: wit en huzarenblauw. Het nieuwe mutskenteken wordt de "Toorts" met als wapenspreuk "Omnia Conjungo"

In 1959 werd al gekozen voor St Gabriel als patroonheilige.

6TTr als Bataljon

In april 1960 wordt de 6 Compagnie TTr overgeplaatst naar het Kwartier Reigersvliet in Arnsberg en op 01 november van dat jaar wordt de Compagnie omgevormd tot Bataljon.

In 1961 neemt het 6 Bataljon TTr het peterschap waar over de 13 Compagnie TTr in vorming te Krefeld.

Op 9 maart 1962 ontvangt Lt Kol Ir Lacroix op de esplanade van het Jubelpark uit de handen van zijne Majesteit koning Boudewijn, het vaandel van de Eenheid.

Op 21 september 1962 besluit de raad van de stad Aarschot, eenstemmig, het peterschap over 6 TTr aan te nemen, de plechtige affiliatie grijpt plaats met een parade op de Grote Markt van Aarschot op 07 juli 1963.

Gedurende 18 jaar heeft 6 TTr het divisietransmissiesysteem opgericht, uitgebaat en onderhouden ten voordele van de 16 Pantserdivisie, ook de logistieke steun aan de talrijke eenheden van de Divisie was een taak van 6 TTr.

Als gevolg van de herstructurering van de landmacht verlaat 6 TTr op 01 maart 1969 de 16 Divisie en vervoegt de Korpstroepen als Bataljon TTr Corps Achterzone.

Het bataljon wordt volledig gereorganiseerd en voorzien van nieuw materiaal en aangevuld met personeel van 2 TTr en 21 TTr

Vanaf 14 januari 1969 neemt het bataljon zijn intrek in het Kwartier De Leie te Lüdenscheid

In 1969 worden nieuwe vriendschapsbanden gesmeed met de wapenbroeders van 4 TTr en in hetzelfde jaar nog met het 22 Britse Signal Regiment (jammer genoeg is hiervan nooit een officieel document opgemaakt, nochtans zal bij elke jaarlijkse bataljonsfeesten een Detachement van het 22(Br) Signal Regiment aanwezig zijn)

Op 12 mei 1972 grijpt te Rastatt de officiële affiliatieplechtigheid plaats met het Franse 42 Regiment de Transmission.

In oktober 1980 werd het bataljon volledig gereorganiseerd, vanaf dan draagt het de naam van " Bataljon Transmissietroepen Knooppunten"

Op 18 oktober 1985 was het bataljon volledig operationeel met het nieuwe, volledig automatische, communicatiesysteem van Franse makelij het " RITA-systeem"

Vanaf juli 1990 wordt 6 TTr een zuiver bataljon Knooppunten door de mutatie naar de 20e Cie TTR van de Cie. Uitbating en Radio Luchtsteun.

Tijdens de bataljonsfeesten van 11 juni 1992 hebben de affiliatieplechtigheden plaats tussen het 41 (NL) verbindingsbataljon uit Harderwijk en 6 TTr.

Op 30 maart 1994 te Siegen, kreeg 6 TTr, ter gelegenheid van een plechtige afscheidsparade aan de Duitse Bundesrepublik de "Fahnenband der Deutsche Bundesrepublik" met als tekst " Einsatz fur Frieden und Freiheit".

6 TTr als Operationele Compagnie

Op 01 juli 1994 wordt 6 TTr als Bataljon afgeschaft en herleid tot een Operationele Compagnie van het Schoolbataljon Transmissie - en Informaticaschool -6 TTr. Ter gelegenheid van een plechtigheid te Peutie in het Kw Majoor Housiau droeg Lt Kol Ir De Waele het vaandel over aan Kol SBH Vereecken Ir, Commandant van de Transmissie – en Informaticaschool 6 TTR.

Op 6 september 2002 wordt de Operationele Compagnie 6 TTr, als eerste in de rij bij de Transmissietroepen, omgevormd tot de 6 Gp CIS, en dit in het kader van het plan 2015 van de Heer Minister Flahaut.

De Korpscommandanten van het 6 TTR

De Commandanten van de Cie OPS van de TrISch-6 TTR

De Korpscommandanten van de 6 Gp CIS

De Eenheids en Korpsadjudanten van 6 TTr

De Eenheidsadjudanten van de Cie OPS van de TrSch – 6 TTR

De Korpsadjudanten Van de 6 Gp CIS

De Korpskorporaals van 6 TTr

In 6 TTR bestond sinds vele jaren een traditie van voorzitter der Bv’s de namen voor Denutte zijn me niet bekend maar mogen mij altijd medegedeeld worden. De Kpl Vanneste was de eerste officiële korpskorporaal.

De Korpskorporaals van de 6 Gp CIS

Lentetreffen Peutie 29 maart 2018

Maintenance: be-accurate