Nr 01 / 2017

Verantwoordelijke uitgever en Afzender Vriendenkring 6 TTr & 6 Gp CIS

Roland De Brabander Martelarenstr 181

Koornblomme 42 1800 VILVOORDE

8490 JABBEKE Rek NR 001—1967362– 84
050 81 49 32 of 0477 81 22 45

Email: rdebrabander@skynet.be IBAN: BE03 0011 9673 6284
BIC: GEBABEBB


1.INHOUD.


1. Inhoud

2. Woordje van het Bestuur
3. Beste vriend

4. Programma van de 27°Trefdag
5. Bestuursverkiezing
6. KNVTTr

7. In Memoriam

Ø Artikels voor Tam Tam 02 / 2017 FUw artikel voor de volgende Tam Tam moet de redactie bereiken voor 20 / 04/ 2017 .Ø Samenstelling van het Bestuur van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS

Voorzitter: Christiaan De Waele
O/Voorzitter: Roland De Brabander
Secretaris: Dirk Huybens
Schatbewaarder: Marc Gobeaux
Bestuursleden: Francis De Bruyn
Leon Leskens
Martin Fouquet
Dierickx Marc
Renette Frank
Boudens Philippe
Hauters Claude
Kasverificateurs: Carpentier Peter
Pelgrims Rudy


Ø Uittreksel uit de statuten.

De bestuursleden van de vereniging worden voor de duur van 3 (drie) jaar verkozen.
In principe worden de Voorzitter en de O/Voorzitter niet gelijktijdig vervangen.
Herverkiezing is mogelijk.


Ø Internet

Website van de Vriendenkring.

Alle vragen en opmerkingen dienaangaande zijn hartelijk welkom op het E-mailadres van O/Voorzitter: rdebrabander@skynet.be
URL van de Webpagina van Vriendenkring:
http://vriendenkring-6ttr-6gpcis.be/index.php


Ø Lidgeld 2017

Vriendenkring: 5 euro

Te storten: Vanaf 15 Dec 2016 en bij voorkeur voor 31 Mar 2017

OP·REKENINGNummer: 001-1967362-84 / IBAN: BE03 0011 9673 6284

BIC: GEBABEBB

van: Vriendenkring 6 TTR Martelarenstr 181 1800 Vilvoorde.


De Tam Tam verschijnt viermaandelijks

Beste Vrienden.


Dit jaar zijn we reeds aan onze 27° Trefdag op rij.


Telkenjare mag het bestuur zich verheugen in een mooi aantal deelnemers,

ook dit jaar verwachten we jullie talrijk, het is een ideale gelegenheid om je vroegere collega’s of vrienden terug te ontmoeten


De maaltijd is zoals vorige jaar beperkt tot een warme maaltijd aan de selfservice, dit ingevolge de grote werklast voor de keuken in Peutie, door de toegenomen getalsterkte van de in het Kwartier Housiau logerende troepen, die instaan voor de bewakingsopdrachten in en rond Brussel, ,


Mag ik nu al jullie aandacht vragen voor twee komende activiteiten ingericht door onze Vriendenkring


Van donderdag 31 Aug tot Zon 03 Sep richt onze voorzitter een busreis in naar Zuid-Engeland met bezoeken aan

Dag 1 Dover Castle – Canterbury Cathedral – Portsmouth Sailors Club


Dag 2 : Portsmouth – Blandford Transmissiemuseum – Stonehenge – Winchester Cathedral – Portsmouth


Dag 3 : Portsmouth- Historic Dockyard – D-Day Museum – Blue Reef Aquarium – Vrije tijd


Dag 4 : Portsmouth – Brighton Royal Pavillon – Hastings - Ferry Dover-Duinkerke.


Meer informatie hierover op de A.V. op 16 Mar.


Voor ons herfsttreffen op zaterdag 07 Oktober trekken we dit jaar richting Gent, we proberen weer een mooi programma samen te stellen, meer hierover in de Tam Tam 2 /17. Ook voor deze activiteit rekenen we op uw deelname.


Wij hopen u allen zo talrijk mogelijk te mogen begroeten op donderdag 16 Mar 2017. al wat je hiervoor hoeft te doen is:

je vrijmaken, en je lidgeld en deelnamegeld overschrijven op de rekening van de Vriendenkring.


De Vriendenkring bedankt reeds bij voorbaat de Comd van de 6 Gp Cis en zijn personeel, alsook de diensten van de horeca, voor de geleverde hulp


Namens het bestuur

RolandBeste Vriend Oudgediende van 6 TTR & 6 Gp CISHet bestuur van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS nodigt U uit om deel te nemen aan onze 27° Trefdag op donderdag 16 maart 2017 te Peutie .


De Trefdag is een unieke gelegenheid om de beloften van afspraken met je vroegere collega’s, kameraden en vrienden na te komen en samen een gezellige dag door te brengen. Het is een enige gelegenheid om bij een etentje en een drankje elkaar nog eens te ontmoeten en over vroegere tijden een boompje op te zetten.


Het is immers zoals elk jaar de bedoeling om van deze dag een bijeenkomst te maken, waarbij het officiële gedeelte tot een minimum wordt beperkt, zodat er ruim tijd overblijft om samen een praatje te slaan en vele herinneringen op te halen.


Het is vanzelfsprekend dat uw vrienden – oudgedienden, die geen uitnodiging zouden ontvangen hebben, zich eveneens kunnen inschrijven.


U kunt inschrijven door overschrijving of storting op rekening

NR 001-1967362-84 van Vriendenkring 6 TTr 1800 Vilvoorde
IBAN code:
BE03 0011 9673 6284..
BIC code: GEBABEBB


Uw storting of overschrijving telt als inschrijving.


Voor de leden die in het buitenland verblijven en geen Belgische rekening hebben volstaat een telefoontje, briefje of mailtje, ze kunnen dan in speciën vereffenen op de dag zelf.


Ingeval van overschrijving via hun Bankrekening
De IBAN code: BE03 0011 9673 6284.
De BIC code: GEBABEBB


Het lidgeld van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS, (indien nog niet betaald!!!), bedraagt voor 2017: 5 €uro.


Indien je ook lid wenst te worden van de KNVTTR dien je uw lidgeld rechtstreeks via de rekening van KNVTTR vereffenen ( zie hierna omkaderd stuk)


De prijs voor de maaltijd op donderdag 16 maart bedraagt 15 €uro per persoon (maaltijd en alle dranken van de dag inbegrepen, sterke dranken uitgezonderd).


Gezien de staat van terreuralarm, waarvoor het betrokken personeel, voor de zone Brussel en omgeving, logeert in het Kwartier Housiau, is het horrecapersoneel en bepaalde lokalen druk bezet.


Er is ook dit jaar geen mogelijkheid om te genieten van het reeds tradionele vlees – en visbuffet, in de plaats wordt ons een steak - frites geserveerd met passende groenten en een nagerecht met water en wijn aan tafel.


De koffie bij de ontvangst, de drank op de receptie, de drank bij de maaltijd, alsook de drank na de maaltijd tot 1900Hr zijn in deze prijs inbegrepen.


Degenen die zich niet kunnen vrijmaken in de voormiddag, zijn welkom vanaf 1430 Hr, mits een bijdrage van 2,50€.


Zoals de twee voorgaande jaren zijn ook onze vroegere collega’s van 13 TTr aanwezig voor hun trefdag.


Belangrijk: voor de controle op de toegang tot het Kwartier gelieve uw Nummerplaat op de overschrijving te willen vermelden.


Wij verwachten uw betaling en dus inschrijving ten laatste op woensdag 08 maart 2017. (uw deelnameprijs gestort op de rekening)

Voor de traditionele late beslissers of voor diegenen die iemand door een of andere reden willen in- / en of uitschrijven kan je nog altijd terecht op het telefoonnummer van de O/Voorzitter, ( 050 81 49 32 of 0477 81 22 45) bij voorkeur na 1800Hr.

Je kan ook mailen naar volgend mailadres: rdebrabander@skynet.be

Het bestuur hoopt ter gelegenheid van de 27° Trefdag van onze Vriendenkring U allen zo talrijk mogelijk te mogen ontmoeten.

HET BESTUUR.Het bestuur wenst alle deelnemers een aangename dagVOORBEELD

Voor het invullen van Uw overschrijvingsformulier, in het vak mededelingen

L5+Dx2+Nmx1---plaat NSA903

D.W.Z:
L= lidgeld voor de Vriendenkring 6 TTR
Dx2= twee deelnemers aan de Trefdag op 23 Apr 2015
Nmx1= een deelnemer enkel ‘s namiddags
Plaat= de nummerplaat van Uw voertuig’’4. Programma 27° Trefdag Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS.

A. Datum: Donderdag 16 mar 2017 vanaf 1000Hr.

B. Plaats: Peutie, Kwartier Maj Housiau, Blok D3 en D4

C. Programma: vanaf 1000Hr Verwelkoming van de leden in de Bar ST-Martinus D3

Verwelkoming met koffie of frisdrank
1045Hr Bloemenhulde aan het monument 6 TTR en 13 TTr(*)

Muzikale omlijsting door de Harmonie der Oudstrijders Aarschot

1110Hr Algemene vergadering voor de leden in de D4 (*)

1215Hr Aperitief aangeboden door de vriendenkring in Bar St Martinus (D3)
1330Hr Maaltijd eetzaal D3

Na de maaltijd is de bar ST-Martinus geopend

1900Hr Einde van de Trefdag

(*) De geachte leden worden vriendelijk uitgenodigd tot deelname

Er is mogelijkheid het vernieuwde museum van de Transmissies te bezoeken. Bij interesse gelieve uw naam voor 08 Mar over te maken aan de O/ Voorzitter.D. Agenda Algemene Vergadering

1. Begroeting door de Voorzitter

2. In memoriam overleden leden, oudgedienden en familieleden

3. Goedkeuring van
verslag A.V. 2016

kasverslag

- Voorlegging van de balans afgesloten op 31 12 2016

- Ontlasting van de schatbewaarder

- Aanstellen van twee commissarissen voor nazicht van de rekeningen over 2017.

5. Bestuursverkiezing

-Vrijgesteld daar verkozen in 2015:

De Brabander Roland; Gobeaux Marc.

-Vrijgesteld daar verkozen in 2016:

De Waele Chris; Fouquet Martin; Dierickx Marc; Huybens Dirk, Hauters Claude.

-Einde mandaat  en herkiesbaar in 2017:

Leskens Leon; Renette Frank; Boudens Philippe. 

-Uittredend en niet herkiesbaar: De Bruyn Francis

5. Het leven in de 6 Gp CIS: korte uiteenzetting door de Comd 6 GP CIS

6. Vrije tribune en voorstellen van de leden

7. Voorstellen van het bestuur:

Voorstel 4daagse reis Zuiwest-Engeland van 31 Aug tot 03 Sep 2017

Voorstel herfsttreffen te Gent op 07 Okt 2017

8. Slotwoord van de voorzitter

5.Bestuursverkiezing 2017

Volmacht.

NAAM Voornaam

Lid van de Vriendenkring 6 TTr en in orde met zijn bijdrage voor het jaar 2017

Geeft VOLMACHT aan

NAAM Voornaam

Om in mijn naam deel te nemen aan de bestuursverkiezingen op 16 Mar 2017

Datum--/--/-- Handtekening

Formulier op te sturen naar R De Brabander Koornblomme 42 8490 Jabbeke

Of mailen naar: rdebrabander@skynet.be

Kandidatuurstelling.

ONDERGETEKENDE

Naam Voornaam
Straat Nr Gemeente

Lid van de Vriendenkring en in orde met zijn bijdrage voor het jaar 2017, stelt zich hiermede kandidaat voor de functie van

BESTUURSLID

Datum: --/--/-- Handtekening

Formulier op te sturen naar R De Brabander Koornblomme 42 8490 Jabbeke

Men kan ook mailen naar: rdebrabander@skynet.be


6. Koninklijke Nationale Verbroedering der Transmissietroepen & CIS

Betalen van de bijdrage KNVTTr

De Vriendenkring 6TTr& 6GpCIS maakt geen deel meer uit van KNVTTr.

Hierdoor moeten de leden die wensen lid te blijven van KNVTTr hun bijdrage rechtstreeks aan KNVTTr betalen

Gegevens voor uw bijdrage aan KNVTTR.

Lidgeld: 5 €

Rekening NR: BE53 0012 3046 0053 van KNVTTr Martelarenstr 181 1800 Peutie.

Om de KNVTTr toe te laten hun jaarboek tijdig te publiceren vragen wij aan degenen die wensen lid te worden van de KNVTTr hun lidgeld te storten vóór 31 maart 2017

Adres van de vereniging:
KNVTTr & CIS
c/o F.P. BORGNIET
Kwartier Maj Housiau Martelarenstraat 181 1800 Peutie

Website: http://www.frnttrknvttr.be/7. In MemoriamOp 17 07 2016 overleed te Bocholt in de ouderdom van 51 Jaar

Oudgediende, beroepsvrijwilliger van 6 TTr: Dirk Geunis

De Vriendenkring betuigt zijn medeleven aan de familie.Op 04 november 2016 overleed te Laakdal in de ouderdom van 71 jaar

Pierre Janssens Adjt b.d. Oudgediende 6TTr en lid van onze Vriendenkring.

De Vriendenkring betuigt hun diepe blijken van medeleven.Ons Lid Luc Verluyten meldde ons het onverwachte overlijden van zijn ex-vrouw

Mevr Zohra Benchrif op 7 november 2016 in de ouderdom van 66 jaar

Aan haar dochter Veronique bieden wij onze medeleven aanWij betreuren het plotselinge overlijden van Mevr Martine Van Audenaerde op 11december 2016 in de ouderdom van 69jaar.

De uitvaart van de echtgenote van onze voorzitter Chris De Waele had plaats in de intiemste familiale kring.

De Vriendenkring betuigt aan onze voorzitter en zijn familie haar diepe gevoelens van medeleven.

Op 29 januari 2017 overleed te Maaseik, in de ouderdom van 84 jaar,

Jean Nies Adjtchef b.d., oud-sportmonitor in 6 TTr te Arnsberg en Lüdenscheid.

Wij bieden de familie Nies onze blijken van deelneming aan


Wil je sneller je Tam Tam ontvangen, wens je papier te sparen:

Dit kan

Stuur een mailtje naar: rdebrabander@skynet.be

Dan ontvang je voortaan je Tam Tam via elektronische weg


